สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครนายก

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 93.93 ทอง ชนะเลิศ นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 89.6 เงิน นางสุวานิตย์ คูณหอม โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 85 เงิน นางสาวนันทิยา บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สพป.นครนายก
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 90.12 ทอง นางสาวสุมาลี เซ็ม โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 81.48 เข้าร่วม นางมณฑา ศิริวงษ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.นครนายก
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 89.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางพรทิพย์ มณีเล็ก โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 85.66 เงิน ชนะเลิศ นางรสิตา กุดแถลง โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวันดี หมื่นแผงวารี โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก
12 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นางสุบิน ณ อัมพร สพป.นครนายก
13 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 84.85 เข้าร่วม นางสมคิด จันขุนทศ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ -1 - นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายก
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง นายวินัย อ่ำประเวทย์ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นายฉันทวุฒิ สำราญจิตร์ โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก
18 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.57 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางวาสนา วรรณฉวี สพป.นครนายก
19 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก
20 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
21 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสมชาย บุญประกอบ โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.85 เงิน นางสาวเพ็ญนภา บุญตา โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชยาภรณ์ พานนิล โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.33 ทอง ชนะเลิศ นายพีระ ศรีมงคล โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายโสภณ อั๋นบางไทร โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก
27 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.28 ทอง ชนะเลิศ นายสมศักดิ์ ป่าไพร สพป.นครนายก
28 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 95.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายสนอง อยู่เย็น โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายก