สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ -1 - นายสุทธิ กล่ำรักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ -1 - นายชนะพงษ์ สาระ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 89.4 เงิน นางอัมพร เอ็นดูรัศมี โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสมจิต พันธุ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสุชัย สุสวัสดิ์ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 84.84 เข้าร่วม นางสิรภัทร เกิดผล สพป.กาญจนบุรี เขต 4
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.89 เงิน นางวาสนา โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน นายประเทือง แผนสมบูณณ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 85.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางวิจิตรา ภควิกรัย โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสมบัตร สืบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 78.57 เข้าร่วม นางสาวรจรินทร์ จิตหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางธนพรรณ ทศพรพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 94.74 ทอง ชนะเลิศ นายวิวัฒน์ สงวนทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ -1 - นางสาวปรางทิพย์ เกียรติสำรอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายรำลึก สนพราย โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
18 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.88 เงิน ชนะเลิศ นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.9 เงิน นางจุรีพร สุทธิไส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเรือนแพร บุญเชิด โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสุชาติ ประเสริฐลาภ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง นางสาวมนพัทธ์ ทองนวม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายวิบูรณ์ วังกราน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94 ทอง ชนะเลิศ นางสาววชิรา บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
26 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.57 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวถวิล หวังกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4