สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นนทบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 77.78 เข้าร่วม นางสุจิรา เนตรวิจิตร โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป.นนทบุรี เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 92.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 89.53 เงิน นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 81.48 เข้าร่วม นางกิตติยา ดอกคำ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 90.12 ทอง นายสมพงษ์ พานิชสกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 91.35 ทอง ชนะเลิศ นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ นายวีรพงษ์ คล้ายสอน โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 89.89 เงิน นายบพิธ มาธุระ โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นายคำรณ มาลาคำ โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2
11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92.15 ทอง ชนะเลิศ นางสาวอังคณา ปานนก โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2
13 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางภัณฑิรา สุปการ สพป.นนทบุรี เขต 2
14 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายวรวิทย์ วรวิชชากร สพป.นนทบุรี เขต 2