สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เพชรบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 94.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายธีระพร ทองเกิด สพป.เพชรบุรี เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 84.85 เข้าร่วม นางกชพร มั่งประเสริฐ โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.เพชรบุรี เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 85.19 เงิน นางสาวปัจฉราพร ขำทอง โรงเรียนบ้านท่ามะริด สพป.เพชรบุรี เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 91 ทอง นางเสาวณีย์ พ่วงทอง โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป.เพชรบุรี เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 88.33 เงิน เหรียญเงิน นางชัญญานุช มุ่งดี โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ -1 - นางกาญจนา ผลถาวร โรงเรียนวัดตาลกง สพป.เพชรบุรี เขต 2
7 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นางฉัตรปวีน์ จิตรายศโชติกุล สพป.เพชรบุรี เขต 2
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ โรงเรียนวัดห้วยเสือ สพป.เพชรบุรี เขต 2
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ -1 - นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 96.97 ทอง ชนะเลิศ นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2
11 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายประชุม แรงกสิกรณ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางวิรัลพัชร รินรดาทิตาวีร์ โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม สพป.เพชรบุรี เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.33 ทอง ชนะเลิศ นายวิทยา อยู่เย็น โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2