ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1 96.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ โรงเรียนวัดห้วยเสือ สพป.เพชรบุรี เขต 2 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสุธิดา ทับทิมทอง โรงเรียนวัดตาลเอน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางพรทิพย์ ทองอยู่ โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ สพป.ลพบุรี เขต 1 87.89 เงิน  
5 นางวาสนา โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 87.89 เงิน  
6 นางสาวระวิวรรณ นรานุต โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.89 เงิน  
7 นายสุคนธ์ พลัดเกตุ โรงเรียนวัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร 87.89 เงิน  
8 นางจิดาภา ครสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขาดินทอง สพป.ลพบุรี เขต 2 87.89 เงิน  
9 นางสาวสิริจินดา แก้วมณี โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 87.89 เงิน  
10 นางสมฤทัย รอดประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป.สระแก้ว เขต 2 87.89 เงิน  
11 นางสมคิด จันขุนทศ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก 84.85 เข้าร่วม  
12 นายปรีชา ทุติยาภรณ์ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สพป.ราชบุรี เขต 1 84.85 เข้าร่วม  
13 นายสมชาย สนธิศิริ โรงเรียนวัดธรรมชาติล่าง สพป.ตราด เขต 1 81.82 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ