ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุพรรณ โพธิ์สุภาพ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 95.24 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางทองเปลว แผลงเดช โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางเนตรดาว ทศพร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 88.09 เงิน  
5 นางสำลี แดงนวล โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 86.52 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ