ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสถาพร กรีธาธร โรงเรียนวัดโพธิศรี สพป.ราชบุรี เขต 1 91.11 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสมชาย บุญประกอบ โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก 88.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ สพป.ชลบุรี เขต 2 86.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางศิริพร ชูทอง โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 84.44 เข้าร่วม  
5 นางศรีประภา ระดมยศ โรงเรียนบ้านสันตะลุง สพป.ลพบุรี เขต 2 82.22 เข้าร่วม  
6 ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 80 เข้าร่วม  
7 นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1 80 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ