ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 95.55 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายรำลึก สนพราย โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 90.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1 88.88 เงิน  
5 นายประภาส น้อยผล โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป.ชัยนาท 86.86 เงิน  
6 นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 85.18 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ