ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุธีรา ท้าวเวชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 92.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางดวงแข สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 86.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวจันทิมา จุ้ยวรมิตร โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1 84.31 เข้าร่วม  
5 นางไพลิน รูปสอาด โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 82.35 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ