ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โรงเรียนสงวนหญิง สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) 98.04 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายโสภณ อั๋นบางไทร โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก 96.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวนวลทิพย์ นวพันธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 95.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94.18 ทอง  
5 นางสาวมนพัทธ์ ทองนวม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 94.12 ทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ