ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2 96.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางเบญจมาศ ศรีนวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 92.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2 89.9 เงิน  
5 นางเยาวภา เทาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 89.8 เงิน  
6 นางสุวานิตย์ คูณหอม โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก 89.6 เงิน  
7 นางรัชนี มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 89.5 เงิน  
8 นางอัมพร เอ็นดูรัศมี โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 89.4 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ