ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสิริรัตน์ รุจิวณิชชา โรงเรียนวัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายสุกิจ สุภาพงศ์ โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางพีรียา วงษ์ธานี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางชัญญานุช มุ่งดี โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นางสาวสุปราณี บทศรี โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ