สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ เขต
1 การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู)
64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ)
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
73 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
75 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)
76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
77 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)