เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัด นครพนม - มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุดมทรัพย์ สายสา ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 นายมารุตย์ อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวรวิทย์ สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวด
17 นางสาวปาริชาติ นรจีน นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
18 นายประสาทชัย แสนนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
19 ทองอินทร์ บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
20 นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้านอ้น รองประธานกรรมการดำเนินงาน
21 นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา รองประธานกรรมการดำเนินงาน
22 นายบุญทอม สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการดำเนินงาน
23 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก กรรมการดำเนินงาน
24 นายสมบัติ นาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้า กรรมการดำเนินงาน
25 นายสุเพศ ยุติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะ กรรมการดำเนินงาน
26 นายชุมพล ประเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมร่มเกล้า กรรมการดำเนินงาน
27 นายเชิดชัย กาสำเนียง ครูโรงเรียนมุกดาลัย กรรมการดำเนินงาน
28 นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ กรรมการดำเนินงาน
29 นายโอวาท สุเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนทราย กรรมการดำเนินงาน
30 นายชัยยา สาระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ กรรมการดำเนินงาน
31 นายพิริยะ ทองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพัง กรรมการดำเนินงาน
32 นางพิไลวรรณ กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ กรรมการดำเนินงาน
33 นายศราวุธ อาจวิชัย ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
34 ว่าที่ ร.ต.สมัครชัย กุมภิโร ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน กรรมการดำเนินงาน
35 นายสมชาย อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
36 นายเผย สุพรรณโมก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
37 นายเกริกไกร หนองสูง ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
38 นางสาวพิมลรัตน์ คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
39 นางพรพรรณ สมัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
40 นายนิติพงศ์ จงเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
41 นายสุรพงษ์ กินลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน
42 นางสาวจุรารัตน์ เชื้อเมืองแสน ครูโรงเรียนบ้านป่าเตย กรรมการสรุปและประมวลผล
43 นางสาวรุจิรดา คำลือชัย ครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้า กรรมการสรุปและประมวลผล
44 นายมานิช เอกพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการสรุปและประมวลผล
45 นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการสรุปและประมวลผล
46 นายวชิระ สุดาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการสรุปและประมวลผล
47 นายภูษิต จันทรศรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการสรุปและประมวลผล
48 นายประยุทธ์ สร้อยมุกดา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นางปราณี เผ่าเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นายนิติวิบูลย์ สีคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นางสาวพัชรานุช บ้งชมโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นางสาวธนิสดา แสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นางสาวมัทนา บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นางสาวสายชล เพียกแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นางสาวขวัญตา เหง้าโอสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นางสาวพยอม ไชยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
58 นายปริญญา ธรเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ ๒๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
59 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
60 นายพศินศักดิ์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานอ้น คณะกรรมการสรุปและประมวลผล
61 นายชุมพล ประเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมร่มเกล้า คณะกรรมการสรุปและประมวลผล
62 นายอุดมทรัพย์ สายสา โรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการสรุปและประมวลผล
63 นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ
64 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 นายพรชัย ไชยพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นายชัยยา สาระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ้มไผ่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นายเผย สุพรรณโมก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นายพิริยะ ทองมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสระพัง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางปราณี เผ่าเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายประยุทธ์ สร้อยมุกดา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นายวิเศษ เผ่าเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย รอดนุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นายศราวุธ อาจวิชัย ครูโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 ว่าที่ร้อยตรีสมัครชัย กุมภิโร ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ