กำหนดการประกวด
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๖
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

***************************


๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖                  เปิดให้ทุกเขตพื้นที่ลงทะเบียนการแข่งขัน

๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖              เปิดให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล

๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖          เปิดให้ทุกเขตพื้นที่ พิมพ์บัตร
                                                 ประจำตัวผู้เข้าประกวด

ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖       ทุกเขตพื้นที่แข่งขันส่งผลงาน
                                                
ผู้เข้าประกวดจำนวน ๔ ชุด

๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖                   ดำเนินการแข่งขันระดับภาค
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 07:46 น.