หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงาน
ผอ. เผย สุพรรณโมก                          0805474042
นายอุดมทรัพย์  สายสา                      087-159-5284  (สพป.)
นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย               085-756-7993  (สพม.)
นายสุชาติ  ราชบรรเทา                      088-330-8739  (การศึกษาพิเศษ)
                     
อีเมลล์ในติดต่อ
udomtrup2525@gmail.com 
(สพป.)
phetdeekai.p@hotmail.com  (สพม.)
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 06:53 น.