รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 103
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ สพป.ชัยนาท
2 ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1
3 นายสาคร โห้วงศ์ สพป.สระแก้ว เขต 1
4 นายอภิรักษ์ สำราญพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5 นางสมนึก ลิ้มอารีย์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
6 นายเสวียน ปุราสะเก สพป.นครราชสีมา เขต 7
7 นางอรอนงค์ ขวาป้องใต้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
8 นายปราโมทย์ รัตนมงคล สพป.ภูเก็ต
9 นางกาญจนา บุญเลิศ สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................