รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 105
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสุธิดา ทับทิมทอง โรงเรียนวัดตาลเอน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2 นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ โรงเรียนวัดห้วยเสือ สพป.เพชรบุรี เขต 2
3 นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1
4 นายนิคม ผัดแสน โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
5 นางอัญชัญ ครุธแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป.ตาก เขต 1
6 นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1
7 นายวุช กาวงษ์กลาง โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
8 นางปิ่นมุก สมน้อย โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 7
9 นายสมชาย สายเชื้อ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
10 นางกรรณิการ์ จงจิตร โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต สพป.ชุมพร เขต 2
11 นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1
12 นางณัชชา บุญสิริธนา โรงเรียนบ้านโคกพยอม อ.คลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................