รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 107
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2
2 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
3 นายประจวบ อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง
4 นายพิรุณ บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1
5 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
6 นายสาธิต มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2
7 นายวิจิตร สร้อยทองดี โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
8 นายสุริยนต์ กัลยาณี โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต 7
9 นายสายันต์ บุญลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
10 นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
11 นายบรรเทิง ละอองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3
12 นายภักดี เนื่องเยาว์ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................