รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางอภิรมย์ เป็นสุข โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
2 นายครรชิต เผื่อนด้วง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
3 นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล โรงเรียนวัดบัวโรย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 นายปริญญา สาระคนธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4
5 นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
6 นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
7 จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
8 นายนเรศร์ สังฆะพิลา โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9 นายสุนทร อินทรนุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3
10 นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2
11 นายไพโรจน์ โพถาวร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
12 นายศรัณย์ บัวทองเรือง โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................