รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 115
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวศิริพร ไชยชมภู โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
3 นายอำนาจ เณรรักษา โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร
4 นางนารีย์ หมื่นแจ่ม โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 นางรติยาภรณ์ ทองเนียม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2
6 นายกรภัทร คำโส โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2
7 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
8 นางเพ็ญนภา พุ่มทอง โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
9 นายประชิด ใจบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................