รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 117
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางพัชรี จิรจีรังชัย โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
2 นายจรัล ถาวร โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
3 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
5 นายแสวง อินทะเกษ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
6 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
7 นายสมทรง ฝั่งชลจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................