รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 118
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางจันทร์ทิวา กวีธีระวัฒน์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
2 นางเกษสิริ วิสุทธิ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
3 นายสยาม มากอุตส่าห์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
5 ว่าที่ร้อยตรีนิคม อินเตชะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
6 นางอรพรรณ บัววัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)
7 นายภักดี เอื้อราษฎร์ โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
8 นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
9 นางสาวพนมพร แก้วใส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
10 นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
11 นายฐนกร สองเมืองหนู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................