รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 121
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางวิจิตรา ภควิกรัย โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 นางนิรามัย ไอยรานภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
3 นางวาสนา สุขธนู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป.สระบุรี เขต 2
4 นางมลิวัลย์ สมิเปรม โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางเอื้อมพร ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
6 นางสุนิสา บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
7 นางกษมาพร เข็มสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2
8 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านหนุก สพป.นครราชสีมา เขต 5
9 นางจิรวดี นาคทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
10 นางประภาพรรณ ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
11 นางอาภรณ์ สยามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
12 นายกรุง ธราพร โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................