รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 122
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางพูลศรี หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
2 นางสมบัตร สืบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นางสำราญ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
4 นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางสาวยุพดี ศิรินาม โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6 นางประนอม พรมมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
7 นางศรีไพร สุวรรณกลาง โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป.นครราชสีมา เขต 5
8 นางจันทิมา เย็นทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
9 นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อำนาจเจริญ
10 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา
11 นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
12 นางเสาวลักษณ์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................