รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 124
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวสุปราณี ทองดอนน้อย โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางลัดดาวัลย์ เพชรนิล โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
3 นางระเบียบ แก้ววรสูตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน สพป.อุทัยธานี เขต 1
4 นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
5 นางธนพร คงขุนทด โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา สพป.ยโสธร เขต 1
6 นางอัญชลี จารุวงศ์ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
7 นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8 นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ โรงเรียนวัดท่าแซ อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................