รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 126
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางภรณ์นภัส ภู่ทอง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
3 นางสำอาง สังข์ยก โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
4 นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5 นางสุธาธินี คร่อมกระโทก โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6
6 นางฉวีวรรณ ทำนุ โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 7
7 นางจิราภรณ์ พละพงศ์ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
8 นางสุวนิตย์ หาญกล้า โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป.ตรัง เขต 2
9 นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว โรงเรียนบ้านห้วยโอน อ.รัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................