รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 127
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
2 นายมานัส เงินน้อย โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป.ระยอง เขต 2
3 นางพณิตา เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4 นายณรงค์ ก้อนทอง โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
6 นางปริชญา ตลับแก้ว โรงเรียนหนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
7 นางอรุณี ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นางพรสิระ ไชยรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................