รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 129
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายธเนศ เมฆนาคา โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางจินตนา รอดวิเศษ โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
3 นางฉัตรสุดา โป่งทราย โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
4 นายอรรถพรรณ วุฒินนทนันท์ชัย โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
5 นางจิรวรรณ สำราญพิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
6 นางภัสรา ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
7 นางรัชนีกร แก่นดี โรงเรียนบ้านกางของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
8 นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................