รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 130
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสุจรรยา ประยูรมหิศร โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางไข่มุก สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1
3 นางประเนียน แก้วมาลากุล โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4 นางจารึก พลายชุม โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2
5 นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1
6 นางมณีวรรณ จิตธรรมมา โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 2
7 นางอาริษา ตันทอง โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
8 นางอรวรรณ พละบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................