รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 131
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางรุจิรา นวชลธารทอง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสุธีรา บุญพรวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
3 นางวราภา สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ สพป.มุกดาหาร
4 นางมณเทียร ห่วงเนาวกุล โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................