รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 134
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายวิวัฒน์ สงวนทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
3 นางพรทิพย์ แจ่มหอม โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
4 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
5 นางนิตยา คำเอี่ยม โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
6 นางอัจฉริยา ธรรมแสง โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
7 นางวีรยา จุนใจ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)
8 นางธนพร พลสังข์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................