รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 136
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางศรีรักษ์ นันตะเสนีย์ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางวรรณี แสงเดือนฉาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
3 นางสาววรรณา ทองมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2
5 นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
6 นางกาญจนา คำคูณศรี โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
7 นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
8 นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
9 นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
10 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................