รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 141
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางทองเปลว แผลงเดช โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
2 นายสุพรรณ โพธิ์สุภาพ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
3 นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางอภิญญา ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
6 นางธนารัตน์ หาญชเล โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
7 นางเอมจิต ธานี โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป.ยโสธร เขต 1
8 นางนิ่มนวล ศิริพันธุ์ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1
9 นางพรพิศมัย บุญญะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................