รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 144
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางนัยนา เจียมอยู่ โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสมบัติ ไชยศร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
3 นางปวีณา สุขจิตร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
4 นายภิเษก ดอยแก้วขาว โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต 2
5 นายรังสรรค์ ปินใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
6 นางกองใจ ศิริกุล โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
7 นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5
8 นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร
9 นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อ.คลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
10 นางสุวิมล ไชยถาวร โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................