รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 150
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายเรืองเดช ผิวพรรณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
2 นางสาวธันญณัญช์ ภูกองไชย โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)
3 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
4 นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
5 นางดุษฎี บุญหนูกลับ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................