รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 151
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายชาญณรงค์ จันทร์หอม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
2 นางสาวอรชร อินทกุล โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
3 นายธัญชลิต ณ น่าน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นายบุญเกิด เผือกใต้ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
5 นายสุไรมาน นามี โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
6 นางกนกวรรณ อุดรสรรพ์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
7 นางสาววนิดา ภูภักดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
8 นางจิตรา ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................