รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 165
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางวาสนา วรรณฉวี สพป.นครนายก
2 นางอรอนงค์ ชั่งใจ สพป.ลพบุรี เขต 2
3 นายสุรเดช ธัญรดาวงศ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา สพป.ลำพูน เขต 1
5 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา สพป.มหาสารคาม เขต 2
6 ว่าที่ร้อยตรีประมูล จันทร์สว่าง สพป.ยโสธร เขต 2
7 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
8 นางสุจิน พรหมมาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
9 นางอุทา บัวทองเรือง สพป.พัทลุง เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................