รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 189
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ สพป.ชลบุรี เขต 2
2 นายสมชาย บุญประกอบ โรงเรียนวัดหุบเมย สพป.นครนายก
3 นายสถาพร กรีธาธร โรงเรียนวัดโพธิศรี สพป.ราชบุรี เขต 1
4 นายสนธิชัย สมเกตุ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 นางกชกร ยอดเมือง โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป.ตาก เขต 2
6 นางศุภมาลี มากมี โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2
7 นายบุญลือ เทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
8 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน โรงเรียนบ้านแฝก สพป.มุกดาหาร
9 นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป.ยโสธร เขต 2
10 นายดุสิต แก้วระยับ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป.ตรัง เขต 2
11 นางสาวดารุณี บุญวิก โรงเรียนบ้านอินทนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
12 นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า อ.ควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................