รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 192
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายโชค เอียดช่วย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
3 นางนงนุช ชุมภูเทพ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป.ตาก เขต 2
4 นายสุรกิต ศรีคำ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2
5 นางประไพ ขว้างไชย โรงเรียนนายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
6 นายนพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี สพป.ยโสธร เขต 1
7 นายประยูร วรนาม โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
8 นายบุญประเสริฐ ไชยศิิริ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 4
9 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................