รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 193
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายนิยม ไผ่โสภา โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
2 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
3 นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
4 นางยุพดี สัตยธีรานนท์ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................