รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 194
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายประพจน์ แย้มทิม โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
2 นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
3 นายสุรินทร์ กันคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์)
5 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร)
6 นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ โรงเรียนละแมวิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................