รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 199
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวนิภัทรา สังข์มณี โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางจงกลณี จันธิมา โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3
3 นางสาวณัฐชา สุคนธา โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4
4 นายสายันต์ โชติวังโส โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 2
5 นางสาวกิตติยากร ไพพา โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 3
6 นายธวัชชัย คูณทอง โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
7 นางวิไลวรรณ มณีรักษ์ โรงเรียนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................