รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 205
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสุธีรา ท้าวเวชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก
3 นางดวงแข สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
4 นางรัศมี อ่วมน้อย โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นางปัทมา ดวงศรี โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
6 นางอรอุมา อุดหนุน โรงเรียนบ้านแม่แนต สพป.ลำพูน เขต 2
7 นางสราญจิต สรรพาวุธ โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป.ยโสธร เขต 2
8 นางราตรี พวงช้อย โรงเรียนเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
9 นางพิสมัย โคตะมา โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป.สกลนคร เขต 2
10 นางอรอนงค์ สังฆะสา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1
11 นางเสาวณีย์ ผิวนวล โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1
12 นางณัฐญา ชนะภัย โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................