รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 206
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางอารมย์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางจารุวรรณ บำรุงชีพ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
3 นางอังคณา กาญจนเดชะ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 นางลินลดา เชาว์มนัส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
6 นางวัชรีย์ ลำจวน โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
7 นางวาสนา ไชยชำ โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
8 นางสุนิดา เกษกัน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
9 นางมนัญญา ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป.อำนาจเจริญ
10 นางอุษณีย์ สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
11 นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
12 นางนุชนาถ โสตโยม โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................