รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 207
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางอธิชา ใจบุญ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางมะลิซ้อน โกสัลล์วัฒนา โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
3 นางชยาภรณ์ พานนิล โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก
4 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5 นางชนัญญา งามขำ โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
6 นางนิตยา วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) สพป.เชียงราย เขต 2
7 นายสยาม บุตรศรี โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯ สพป.ขอนแก่น เขต 1
8 นางศิรินธร ตังคณิตานนท์ โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
9 นางสาวชลธร โนนทิง โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
10 นางวยุภา มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
11 นางยินดี ธรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
12 นางสาวดวงเดือน กิติโส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................