รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 209
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางสาวศิริรัตน์ บุญวาที โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1
2 นางสาวสมหวัง พรสี่ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป.ลพบุรี เขต 2
3 นางชลธิภา วัชรภัทร โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4 นายศิริชัย ศิริ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2
5 นายวิชาญ ใบยา โรงเรียนบ้านร้อง สพป.น่าน เขต 2
6 นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ โรงเรียนเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
7 นางอรทัย พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
8 นางมะลิวรรณ บุญแก้ว โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สพป.บึงกาฬ
9 นายพิทักษ์ แก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1
10 นางยุพิน พลบุญ โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................