รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 210
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางชารี มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายสายันต์ อุดทอง โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
3 นางสาวสุนันทา ผากำเนิด โรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราด เขต 1
4 นางพัฒนา จันเอียด โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
5 นายณรงค์ ครองเคหา โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
6 นายสมเกียรติ บูรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
7 นายไพฑูรย์ กลุ่มกลาง โรงเรียนกุลโน สพป.นครราชสีมา เขต 7
8 นายสมหมาย ทิพย์บุญทอง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป.ระนอง
9 นางสารภี อ่อนรอด โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................