รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 212
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2 นางสาวอังคณา ปานนก โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2
3 นางสำอางค์ บุญเสือ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2
4 นายเจริญ วสันต์สุขใจ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2
5 นางอัมพรรัตน์ ปิจจะโร โรงเรียนบ้านปู่จ้าว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6 นางพิกุล บุญรักษา โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด สพป.แพร่ เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
7 นางรุ่งฟ้า แสงบุตร โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
8 นางปิ่นอนงค์ ดิษฐ์เจริญ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9 นายธีรพล เบญจจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3
10 นางสุภัทรา ด้วงรอด โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป.ชุมพร เขต 2
11 นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................