รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 213
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางมลราตรี อยู่เย็น โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายวิทยา อยู่เย็น โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2
3 นายจรวน ใจแสน โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
4 นางสาวสมพงษ์ สุภาสัจ โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
5 นายอรุณ ร่มแก้ว โรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
6 นางสาวเบญจพร สีสุกอง โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
7 นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
8 นายกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
9 นางโรสรินทร์ มูนีอามิง โรงเรียนบ้านกาตอง สพป.ยะลา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................